Mål og indholdsbeskrivelse for Skivehus Skolefritidsordning:
 
Skivehus Skoles værdigrundlag:
 
"Lad dem lege i livstræets krone,
 lad dem føle, at livet er stort.
 Lad dem skue de blå horisonter,
 og himmelhvælvingens port”.
 
Skivehus Skole har som sit formål:
• I samarbejde med forældrene og med rod i børnenes nysgerrighed at udvikle
  eleverne til at møde verden med livsmod, social kompetence, ansvarlighed og faglig
  indsigt.
• At understøtte fællesskabet og et læringsmiljø:
  - der danner en positiv og tryg ramme om personlig og social udvikling og faglig
     fordybelse
  - der sikrer balancen mellem tradition og fornyelse, mellem sikker grund og dybt
     vand
  - der i respekt for forskellighed, ligeværd og fællesskab møder barnet, hvor det 
     er: personligt, socialt, kulturelt og fagligt
  - der retter særlig opmærksomhed på legen, fortællingen og det levende ord, de
     skabende, kunstneriske udtryksformer og den faglige analyse.
• At udvikle fysiske rammer, der giver børn tidssvarende udfoldelsesmuligheder.
 
 
 
Skivehus SFO arbejder ud fra skolens formål og har speciel fokus på:
• At børnene lærer at udvise ansvarlighed for både mennesker, ting, natur og miljø
• At styrke børnenes identitet og sociale bevidsthed – både som enkeltperson og som
   en del af et fællesskab
• At gøre børnene selvhjulpne – både praktisk og mentalt
• At børnene udvikler en omgangsform, som viser respekt og lydhørhed overfor
   andre
• At børnene styrkes i deres fysiske og motoriske udvikling
• At give børnene den handlefrihed og indflydelse, som svarer til deres modenhed
 
 
Samarbejde mellem SFO’ens pædagogiske indsats og skolens undervisning:
 
Skolefritidsordningens personale har et tæt samarbejde med skolens lærere. De fleste af skolefritidsordningens pædagoger og pædagogmedhjælperne er tilknyttet skoleregi og indgår på ligeværdige betingelser i et årgangsteam enten som undervisere eller støttemedarbejdere. 
På teammøder planlægges og koordineres undervisningsopgaverne, og der samarbejdes om det enkelte barn.
SFO-personalet deltager endvidere i indskolingens afdelingsmøder, pædagogiske rådsmøder og pædagogiske arrangementer og sidder som medarbejderrepræsentanter i skolens pædagogiske udvalg samt MED-udvalg.
 
Ved aktivt at bidrage med hver vores faglighed og kompetencer har det tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger medført et mere nuanceret børnesyn, som kommer både børn, personale og forældre til gode.
SFO-personalet, som de gennemgående voksne i skole og SFO-regi, er de daglige informationsformidlere. Således er der en daglig og tæt kontakt til en stor del af forældregruppen, og der kan iværksættes hurtig handling ved evt. problemstillinger.
 
Skive Kommunes fokuspunkter, Skolens indsatsområder, tiltag, principper og regler er, i det omfang det er naturligt og muligt, tænkt ind i SFO’ens mål, virksomhedsplan og hverdag. Således viderefører vi i SFO’en, som en naturlig progression, indskolingens principper ”Den gode vane” i det omfang, vi finder det realistisk og relevant.
 
Ligeledes skaber vi læringsrum, der omfatter både den formelle og uformelle læring.
DET FORMELLE LÆRINGSRUM:
Den formelle læring er pædagogisk tilrettelagt. Med fritidspædagogikken for øje tager vi i planlægningen -  i det omfang det falder naturligt -  udgangspunkt i skolens fokuspunkter og de temaer, børnene er optaget af - i det omfang, det er naturligtSåledes følger vi både skolens og børnenes ”spor”, og der sker en formel og uformel faglig fordybelse.
DET UFORMELLE LÆRINGSRUM:
Det uformelle læringsrum definerer vi som de aktiviteter, børnene foretager sig og som resulterer i, at børnene lærer noget, men hvor børnenes hensigt med aktiviteterne ikke nødvendigvis har været en formaliseret læring – dette sker bl.a. gennem legen!
 
 
SFO’s rolle i forhold til børn, der har brug for særlig indsats.
Med udgangspunkt i skolens mål for inklusion og rummelighed:
”Plads til alle, men ikke til alt”
tager vi, i SFO’ens daglige pædagogiske praksis, de nødvendige hensyn til børn, der har brug for en særlig indsats.
I et tæt samarbejde med skolens lærere og andre relevante eksterne og interne samarbejdspartnere iværksættes de nødvendige tiltag, og vi forsøger at skabe en genkendelig og tydelig struktur for alle vores børn - med speciel fokus på børn med særlig behov.
Dette praktiseres gennem en fælles overordnet pædagogik, som munder ud i et fælles børnesyn.
På de ugentlige teammøder og SFO-personalemøder er børn med særlig behov et fast punkt på dagsordenen.
SFO-personalet og lærerne afholder fælles forældresamtaler, når det handler om børn med særlige behov.
SFO’en er oftest medindstillere, når der udarbejdes indstillinger til eksempelvis PPR.
 
Størstedelen af pædagogerne i SFO har alle gennemgået et 14 dages AKT-kursus og er herved blevet opkvalificeret til at arbejde med børn, der har brug for en særlig indsats.
Der udarbejdes handleplaner for de børn, der er bevilget støttetimer til.
 
Der er i indretningen af det fysiske rum i SFO’en taget hensyn til de forskellige børns behov og kompetencer.
I udarbejdelsen af de planlagte aktivitetstilbud forsøger vi at tilbyde aktiviteter, hvor alle børn kan inkluderes.
 
Som modtagerskole og -SFO for nyankommende tosprogede børn i Skive Kommune har vi i Skivehus SFO en særlig opgave i forhold til en intensiv indsats og nødvendige hensyn - med megen fokus på inklusionsopgaven.
 
For at vide os sikre på, at alle SFO-børnene har en daglig kontakt med en voksen og for i tide at få øje på de børn, der kan have brug for en ekstra indsats, har alle i personalegruppen en bestemt gruppe børn, de skal føre ekstra opsyn med.
 
Koordinering af forældresamarbejde
SFO-personalet, som de gennemgående personer i børnenes dag, er medvirkende til, at vi har et tæt forældresamarbejde og et højt informationsniveau.
Gennem et ligeledes tæt samarbejde med lærerne får vores forældre således dagligt et helhedssyn og den nødvendige info om deres børns dag i både skole og SFO.
 
Vi tilbyder samtaler i SFO, hvis forældrene ønsker det.
 
I udarbejdelse af elevplaner er vi en naturlig del i arbejdet omkring børnenes sociale kompetencer.
 
Hver måned modtager forældrene vores avis ”Fritternyt”. Avisen indeholder relevante informationer, beskrivelser og oplysninger om aktivitetstilbud etc.
 
 Vi afholder jævnligt forældrecafé, hvor forældre og børn nyder en kop kaffe og et stykke kage.
 
 
Idræt, bevægelse og sundhed
SFO’ens mål er at styrke børnene i deres fysiske og motoriske udvikling samt at give dem gode og sunde madvaner. Endvidere har vi meget fokus på børnenes psykiske sundhed.
 
 
Det indendørs rum.
SFO’en er indrettet således, at den så vidt muligt lever op til de forskellige børns behov og kompetencer. Således er der både plads til grov- og finmotoriske aktiviteter. Vi har indrettet læserum, musikrum, spejldanse- og legerum, små legeafsnit, hvor bl.a. Lego og andre samlesætslegetøj har til huse. Endvidere har vi et spillehjørne og et tegne/male/klippe område. I vores grovværksted arbejder vi med træ, maling og andre materialer. I vores køkken  er der muligehed for at bage og kokkerere. Vores møblement er valgt ud fra ergonomiske anbefalinger. 
 
 
Mange dage om ugen er der tilbud om idrætslege og sportsaktiviteter i skolens hal. Tilbuddene er alsidige og henvender sig til såvel motorisk stærke som motorisk svage børn.
 
 
Det udendørs rum
Vi prioriterer udelivet højt og tilbyder dagligt forskellige grovmotoriske lege på ”ujævn grund”.
Vores udearealer er alsidige og består af 2 store legepladser, en naturlegeplads, bålpladser, forskellige boldbaner, store græsarealer, sandkasser og et stisystem, som børnene kan cykle på. Vores nærliggende skov og strand benyttes så ofte som muligt. Det er vigtigt for os at give børnene så mange udfoldelsesmuligheder som muligt, derfor må børnene bevæge sig frit på hele skolens område. Hvis sportspladsen skal benyttes skal det ske sammen med en voksen pga. den ret trafikerede stamvej.
 
Det psykiske rum
Gennem en anerkendende tilgang lægger vi vægt på at ha’ en daglig kontakt med hvert enkelt barn. Vi har både fokus på barnets selvværd og selvtillid, som vi styrker gennem forskellige individuelle tiltag og gennem de voksenplanlagte aktivitetstilbud.
En daglig og genkendelig struktur med regler og principper som en nødvendighed i en stor organisation - Skole/SFO - er med til at skabe tryghed hos børnene.
Som personale fremstår vi som gode rollemodeller og som en fast ”klippe”, børnene altid kan ”læne” sig op ad.
 
Vi tilbyder hver dag et sundt morgenmåltid til børn, der møder inden kl. 7.20. Eftermiddagsmaden forsøger vi at gøre så alsidig og sund som muligt. Eftermiddagsmaden består fortrinsvis af hjemmebagt brød, frugt og vand.
 
Et bredt kultur- og fritidstilbud
I udarbejdelsen af vores aktivitetsårsplaner har vi fokus på, at børnene skal udfordres både kulturelt, kunstnerisk, litterært og motorisk.
• En gang om måneden tager vi børn med på Skive Bibliotek eller i bogbussen "Mobillen" og låner både skøn- og 
   faglitteratur, som placeres frit tilgængeligt i vores læserum. Faglitteraturen er
   valgt ud fra månedens overordnede aktivitetstema.
• Fortællingen – ”Den gode historie” prioriteres højt og finder sted dagligt. Vores
   ”fortællerstol” står centralt placeret i fællesrummet.
• Vi besøger jævnligt byens kulturelle tilbud. Skive Museum er et yndet udflugtsmål.
 I vores musik- og danserum kan børnene udfolde sig til aktuel musik,  som de selv kan vælge.
En stor del af vores beskæftigelsesmaterialer er frit tilgængeligt og er placeret i
   børnehøjde. Målet er at give børnene inspiration og lyst til at kreere og være
   skabende.
Vi lægger lige så stor vægt på processen som på produktet.
Vi indkøber materiale af højt kvalitet. Således er både farver, maling og papir m.m.
   af en sådan standard, at de er lette for børnene at arbejde med og giver et flottere
   færdigt produkt.
Drama, teater, musik og dans inddrages på forskellige måder i vores
   aktivitetstilbud, ligesom temaerne i dagligdagen gennem børnenes leg og ageren
   opstår spontant og følges op af personalet.
 
 
Iværksætteri og innovation
Børnene skal spontant og gennem forskellige planlagte forløb have mulighed for at arbejde med innovation på følgende plan:
 1. Det værdiskabende abstrakte plan - med det mål at ændre på sociale, organisatoriske og samfundsmæssige adfærd
 2. Det økonomiske plan - med det mål at få idéer til nye produkter og serviceydelser
 
I vores værksteder lægger vi op til, at børnene frit kan bruge af vores materialer. Således får de via deres idéer mulighed for på både det værdiskabende - og på det økonomiske plan at skabe og være kreative. Vi har speciel fokus på at lære børnene, at deres innovative tiltag ikke kun skal bruges til at skabe værdi for dem selv, men lige så vigtigt, at de med idéerne skaber noget, andre også kan få glæde og gavn af.
 
 
Medinddragelse
”Vi giver børnene den medindflydelse, der svarer til deres alder!”
”Medindflydelse medfører medansvar!”
Med udgangspunkt i ovennævnte påstande bliver børnene, på vores jævnlige børnemøder, taget med på råd i forhold til indkøb og aktivitetstilbud, hvorefter personalet foretager den overordnede planlægning.
På børnemøderne evalueres månedens aktiviteter. 
SFO-tiden er børnenes fritid, derfor skal de selv have indflydelse på, hvad de foretager dem. Aktiviteterne er derfor som oftest tilbud, som børnene efter eget ønske kan deltage i.
Vi lærer børnene, at hvis man vil have indflydelse på SFO’ens hverdag, både i forhold til tilbud, regler, adfærd- og omgangsformer, medfører det automatisk, at man også får et medansvar. Alt sammen med udgangspunkt i børnenes alder!
 
Overgang fra dagtilbud til skole
Vi forsøger at skabe de bedst mulige betingelser for børnenes overgang fra dagtilbud til skolen. Det sker bl.a. via vores fælles årsaktivitetsplan og via brobygningsarbejds- gruppen – bestående af personale fra børnehaven Rosenbakken, SFO’en og skolen.
 
Arbejdsgruppens fokuspunkter er bl.a. – børnesyn, erfaringsudveksling i forhold til sprog og syn på læring, gennemgang og kendskab til hinandens virksomhedsplaner, gennemgang og revidering af samarbejdsaftalen.
 
Fælles aktivtetsårsplan er udarbejdet med Børnehaven Lærkereden og Børnehaven Rosenbakken.
Aktivitetsårsplanen indeholder bl.a. aftaler om fællesprojekter, overleveringsmøder, informationsmøder for forældre, fælles forældresamtaler efter behov, besøg i SFO, fælles brug af skolens faciliteter.
  
Yderligere informationer om Skivehus SFO findes i vores Informationsfolder (Skoleporten)