Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 

 

11-03-2010

 

Trivsel på Skivehus Skole – plads til alle; men ikke til alt

 

Principper for trivsel på Skivehus Skole:

 • På Skivehus Skole udviser alle elever, ansatte og forældre hinanden respekt. Vi respekterer hinandens forskelligheder, er tolerante, rummelige, ansvarlige og hensyntagende.
 • På Skivehus Skole indgår vi alle i et forpligtende fællesskab, som tager udgangspunkt i de fælles værdier, rammer og samværsregler.
 • Trivslen hos den enkelte, gruppen eller klassen er højt prioriteret. At fremme trivslen er et fælles ansvar for elever, ansatte og forældre.
 • Den enkelte skal lære at træffe kvalificerede valg og via dialog at løse konflikter. Alle skal aktivt medvirke til at skabe positive sociale relationer, således der skabes tryghed for den enkelte.

 

Det er et fælles ansvar for alle, som har tilknytning til skolen, at fremme trivslen blandt eleverne og bekæmpe mobning. Dette betyder, at man har pligt til at gribe ind/ reagere, hvis man er vidne til eller vidende om tilfælde af mobning.

 

På Skivehus Skole accepterer vi ikke mobning.

 

Alle klasser er forpligtede til at have fokus på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt med klassens trivsel og tryghed.

Dette sker bl.a. ved hjælp af

 • Elevsamtaler
 • Klassemøder (udarbejdelse af samværsregler)
 • Skole-hjemsamtaler
 • Forældremøder (udarbejdelse af trivselshandleplan for klassen)
 • Teammøder
 • Årlig undersøgelse af undervisningsmiljøet i klassen. (klassetrivsel.dk, termometeret.dk)

 

 

Definition på mobning:

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med ”negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade.

 

Klasserne skal kende definitionen på mobning og gøres klar, hvad det kan betyde for en person at blive mobbet samt gøres opmærksomme på, at mobning er alvorlig og bliver taget alvorligt. Eleverne skal i denne forbindelse gøres opmærksomme på, at også en tilskuer til mobning har et medansvar for det, der foregår og for, at det bliver stoppet.

Det skal gøres tydeligt for eleverne, at de trygt kan henvende sig til en ansat, hvis de føler sig mobbet eller oplever, at andre bliver mobbet, og eventuel mobning drøftes med den enkelte elev til elevsamtalerne.

 

Der er derfor udarbejdet en mobbehandleplan, som anviser konkrete aktive tiltag for at fremme trivslen og undgå mobning.

 

Ved tegn på mobning anvendes følgende handleplan:

 • Orientering til klassens lærere
 • Lærerne orienterer ledelsen og AKT-læreren og evt. andre relevante parter
 • En fælles strategiplan udarbejdes i teamet
 • Forældrene orienteres
 • Individuelle samtaler med de involverede børn afholdes
 • Samtale med offeret
 • Samtale med mobberen
 • Samtale med medløbere
 • Klassemøde
 • Opfølgende klassemøder

 

 

Hvis dette ikke har den ønskede virkning, fortsætter man med følgende:

 • Samtale med offerets forældre
 • Samtale med mobberens forældre
 • Samtale med medløberens forældre
 • Evt. klasseforældremøde

 

Evalueres efter behov.

 

Tiltrådt af PU d. 22.03.10

Tiltrådt af skolebestyrelsen d. 13.04.10

Tiltrådt af MED d. 12.04.10